کــارآمـــوزی

دوره‌ای است که طی آن دانشجویان رشته‌هایی که شرایط ورود به این دوره را دارند واحد‌های درسی مشخصی را درمراکزصنعتی، خدماتی وسایر مراکز می‌گذرانند تا به منظور استفاده ازآموخته‌های علمی وفنی، بالابردن توان علمی واجرائی خود در رشته مربوطه وامکان تاثیرمتقابل تئوری وعمل ویا علم وتکنیک با نحوه رفع نیاز‌های اساسی وضروری جامعه آشنا گردند.
karamoozi-ajornama1
karamoozi-ajornama2