مقالات

چاپ مقاله “بهبود کیفیت آجرهای رسی بر پایه سیستم کنترل کیفیت ISIRI 7” در نهمین کنگره سرامیک ایران

چکیده مقاله:

سیستمهای کنترل کیفیت در مصالح ساختمانی با توجه به عرضه محصولات متنوع ساختمانی و پویایی این صنعت در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از نهادهای دولتی، تولیدکنندگان بخش خصوصی و کارشناسان این صنعت قرار گرفته است و در همین راستا استاندارد ملی شماره 7 (ISIRI 7) جهت کنترل کیفیت انواع آجرهای رسی و نسل جدید آجرهای نمای ساختمانی که تحت عنوان آجر نسوزنما به بازار معرفی شده اند، توسط سازمان ملی استاندارد تدوین شده است. پژوهش حاضر از زاویه کنترل کیفی دربر گیرنده تحقیقات عملی در جهت کنترل و بهبود کیفیت محصولات رسی در دو واحد تولیدی میباشد. افزایش مقاومت فشاری و کاهش درصد مواد محلول (که در فصول گرم سال عدم انطباق داشته است) از استاندارد ISIRI 7 به عنوان شاخصهای بهبود کیفیت در نظر گرفته شده است. سپس روش حل مسأله انتخاب و برنامه ریزی آزمایشها با توجه به فاکتورهای مختلف در سطوح گوناگون صورت گرفته است. کلیه مراحل ساخت و آزمایش طبق ISIRI 7 صورت گرفته است. در این تحقیق از خاک منگنز با خلوص مختلف جهت بهبود مقاومت فشاری استفاده شد که در بهترین حالت مقاومت فشاری اولیه (110Kg/cm2) تا 170% بهبود یافته و به 297Kg/cm2 رسیده است، اما افزایش 80 % در مقاومت فشاری (198Kg/cm2) به عنوان حالت بهینه، با استفاده از منگنز با خلوص متوسط گزارش شده است. تغییر در آب مصرفی فرآیند و گرفتن سختی آب به عنوان راهکاری برای کاهش درصد مواد محلول بیان شده است که با این روش درصد مواد محلول 0/3% رسیده است. نتایج به دست آمده با حاشیه امن مناسبی در معیارهای ISIRI 7 قرار می گیرند. همچنین پس از انجام آزمایشات مربوطه و گردآوری داده ها، ملاحظات اقتصادی و بهای تمام شده نیز لحاظ گردیده و شرایط بهینه تعیین و گزارش شده است.

مشروح اخبار در: https://civilica.com/doc/222187

دیدگاهتان را بنویسید