متفرقه

ویرایش استاندارد ملی شماره 7 (استاندارد آجر) توسط آجرنما امیری به عنوان رئیس کمیته تدوین

چکیده مقاله:

با توجه به سابقه درخشان کیفیت محصولات آجرنما امیری و همچنین رزومه آکادمیک در این مجموعه، آجرنما امیری به عنوان تنها واحد تولیدی در سطح کشور، از سوی سازمان ملی استاندارد جهت ویراش نسخه جدید استاندارد شماره 7 دعوت گردید. همچنین با توجه به نظرات کارشناسی بر پایه مستندات علمی و تجربی این واحد به عنوان رئیس کمیته تدوین از سوی سازمان ملی استاندارد تعیین گردید.

دیدگاهتان را بنویسید