ویرایش استاندارد ملی شماره 7 (استاندارد آجر) توسط آجرنما امیری به عنوان رئیس کمیته تدوین

چکیده مقاله: با توجه به سابقه درخشان کیفیت محصولات آجرنما امیری و همچنین رزومه آکادمیک در این مجموعه، آجرنما امیری به عنوان تنها واحد ت...

ادامه مطالعه

همکاری آجرنما امیری در تدوین استاندارد ملی شماره 18886 مربوط به آجرهای مجمر برای شومینه ساختمان‏های مسکونی

چکیده مقاله: آقای دکتر محمد امیری با حضور در کمیته تدوین استاندارد و ارائه نظرات تخصصی، به عنوان یکی از اعضای این کمیته در تدوین این اس...

ادامه مطالعه